#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 103 38 20 9 103 74 13 7 103
2 โรงเรียนบ้านตูม 101 33 18 14 101 72 19 5 101
3 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 49 16 9 7 49 35 8 4 49
4 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 63 12 15 6 63 43 9 5 63
5 โรงเรียนบ้านตระกวน 61 11 7 6 61 36 17 5 61
6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 68 9 5 11 68 37 22 5 68
7 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 35 7 3 10 35 18 9 7 35
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 46 7 7 5 46 25 14 3 46
9 โรงเรียนบ้านกระหวัน 36 6 4 0 36 19 9 2 36
10 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 39 6 3 6 39 24 10 3 39
11 โรงเรียนบ้านสะพุง 27 4 2 4 27 14 6 3 27
12 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 22 4 1 3 22 13 3 5 22
13 โรงเรียนบ้านจานบัว 52 3 9 8 52 27 10 3 52
14 โรงเรียนบ้านปุน 41 3 6 2 41 16 8 10 41
15 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 22 3 1 1 22 8 6 6 22
16 โรงเรียนบ้านขนาด 19 2 2 3 19 12 4 3 19
17 โรงเรียนบ้านโนนแก 12 2 0 0 12 4 2 2 12
18 โรงเรียนบ้านตระกาจ 31 2 7 1 31 15 10 2 31
19 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 33 2 4 4 33 13 10 8 33
20 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 17 1 1 0 17 6 4 3 17
21 โรงเรียนบ้านตายู 11 1 0 0 11 2 4 5 11
22 โรงเรียนบ้านสลับ 24 1 2 3 24 7 10 3 24
23 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 53 1 5 4 53 21 13 13 53
24 โรงเรียนบ้านหนองรุง 10 0 1 1 10 3 2 3 10
25 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 10 0 0 0 10 0 3 2 10
26 โรงเรียนบ้านตาแบน 18 0 0 0 18 3 7 4 18
รวม 1,003 174 132 108 414 547 232 121 900