#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 103 74 13 7 103
2 โรงเรียนบ้านตูม 101 72 19 5 101
3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 63 43 9 5 63
4 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 68 37 22 5 68
5 โรงเรียนบ้านตระกวน 61 36 17 5 61
6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 49 35 8 4 49
7 โรงเรียนบ้านจานบัว 52 27 10 3 52
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 46 25 14 3 46
9 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 39 24 10 3 39
10 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 53 21 13 13 53
11 โรงเรียนบ้านกระหวัน 36 19 9 2 36
12 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 35 18 9 7 35
13 โรงเรียนบ้านปุน 41 16 8 10 41
14 โรงเรียนบ้านตระกาจ 31 15 10 2 31
15 โรงเรียนบ้านสะพุง 27 14 6 3 27
16 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 33 13 10 8 33
17 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 22 13 3 5 22
18 โรงเรียนบ้านขนาด 19 12 4 3 19
19 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 22 8 6 6 22
20 โรงเรียนบ้านสลับ 24 7 10 3 24
21 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 17 6 4 3 17
22 โรงเรียนบ้านโนนแก 12 4 2 2 12
23 โรงเรียนบ้านตาแบน 18 3 7 4 18
24 โรงเรียนบ้านหนองรุง 10 3 2 3 10
25 โรงเรียนบ้านตายู 11 2 4 5 11
26 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 10 0 3 2 10
รวม 1,003 547 232 121 900