#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ พิมพร
1.นาง สุรีย์รัตน์ ส่วงเมา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พรมภักดี
1.นาย ประยุทธ วันทา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุนีรัตน์ วิงวัน
1.นาง นิภาพร ศรีค้อ
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
83.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ต้นเกษ
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ราษมโน
3.เด็กหญิง กฤติยา ปลื้มจิตร
4.เด็กหญิง พัชริดา มิตรรัก
5.เด็กหญิง ฟ้าใส กันศัตรู
1.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
2.นาง กัญญา อุสาย
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นิตยา มะตูม
2.เด็กหญิง กุลนิภา มะตูม
3.เด็กหญิง มยุรี อุดม
4.เด็กหญิง สลิลทิพย์ เรื่อเรือง
5.เด็กหญิง จันทนา ต้นเกษ
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กฤติกา จันทา
1.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วรากร ยาดี
2.เด็กชาย อนุสรณ์ แนบเนียม
1.นาย ภูผา เค้างิ้ว
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วราณี หนูแก้ว
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ยุภาพร ละครศรี
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชราพร กันศัตรู
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
76.6
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง บุตรดี พันธ์คำ
2.เด็กหญิง ณัฐพร กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง อุลัยลักษณ์ วงศ์ใส
1.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุสาหะ
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
1.นาย ภูผา เค้างิ้ว
2.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ
13 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ ต้นเกษ
2.เด็กหญิง ลักขณา ดาบส
3.เด็กหญิง ประไพ ส่วงเมา
1.นาง อรชร คำศรี
2.นาย ประยุทธ วันทา
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
72.7
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย เกียรติภูมิ พรมชาติ
2.เด็กหญิง วินัญรัตน์ สุดจันทึก
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com