#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง บุษราคัม โพธิ์คำ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ แนบเนียม
1.นางสาว มาลัย พวงพิลา
2.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ คุณสิม
2.เด็กหญิง ปนัดดา ปานศรี
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ อุสุ
1.นางสาว ราตรี คงมาก
2.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ดารินทร์ ดาบส
2.เด็กชาย อำพล เรืองศรี
1.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
2.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เกศแก้ว ขุนพรม
2.เด็กหญิง ยุภา ชาวละหาญ
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุภาพร แนบเนียม
1.นาย ประยุทธ วันทา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา ละครศรี
2.เด็กหญิง อรอนงค์ พันธ์คำ
1.นาง อรชร คำศรี
2.นาย ประยุทธ วันทา
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
2.เด็กชาย ชาติกล้า กันศัตรู
3.เด็กชาย วิกฤษฎา ยาดี
4.เด็กชาย นันท์นภัส โพธิวัฒน์
5.เด็กชาย ธีรภัทร บุญโกมล
6.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ศรีชมพู
1.นางสาว ประภาพร นวลนุกูล
2.นางสาว เบญจวรรณ์ ขันตี
3.นาย วรวัฒน์ พิลากุล
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ศราวุธ ละครศรี
1.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สโรชา ละครศรี
1.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ แนบเนียน
2.เด็กหญิง อารยา ลีลาศ
3.เด็กชาย อนันตชัย แนบเนียน
4.เด็กหญิง พรสุดา มะตูม
5.เด็กหญิง วิไลพร เรืองศรี
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นางสาว กฤษฎาภรณ์ ทิพใส
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย วัชรพล เสนาพรม
2.เด็กชาย ปรีชา ยาดี
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ปาริชาติ มะตูม
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ พิลัย
2.เด็กหญิง ศศิวิมล อุสาหะ
3.เด็กหญิง ฉันทพิชญา มะตูม
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
2.นาย นันทวุฒิ รักไทย
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง รัญชนก รอดภักดี
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ มะตูม
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
16 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ละอองดาว ไต่ไม้งาม
2.เด็กหญิง สกาวเดือน ไต่ไม้งาม
3.เด็กหญิง ศักดิ์สินี ละครศรี
4.เด็กหญิง ศิริศรี สืบชาติ
5.เด็กหญิง จริยา เรื่อเรือง
6.เด็กหญิง จริวรรณ ยาดี
7.เด็กหญิง สุพิชชา ศรีอ่อน
8.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แนบเนียม
9.เด็กหญิง สิรินทรา มะลิลำ
10.เด็กหญิง สุภัสรา ลาวเมือง
11.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
12.เด็กหญิง ธิติมา แนบเนียม
13.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ลาวเมือง
14.เด็กหญิง ปัญญาพร อัศวรเดช
15.เด็กหญิง สุนันนทา ศรีอ่อน
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
2.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
3.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
4.นาย ธนพล ร้านจันทร์
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
3.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
4.เด็กหญิง รัตน์ติยา สิมศรี
5.เด็กหญิง วิภาดา กิ่งก้าน
6.เด็กหญิง น้ำฝน เรื่อเรือง
7.เด็กหญิง แวววรรณ บัวรัตน์
8.เด็กหญิง บัวพา ส่วงเมา
9.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดงงาม
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
3.นาย คม สุธรรมมา
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ธนารัตน์ ธนที
2.เด็กชาย สุระเสกข์ โพธิ์วัฒน์
1.นาย เศรษฐ์สกล คันศร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com