#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
91.92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
2.เด็กชาย ธนากร นายก
1.นางสาว ศศิกานต์ ตาอุดม
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง เพชรรัตน์ พรมชาติ
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง กัญญาภัค ธรรมโลก
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ปิยะ สุโข
1.นาย ณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
90.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง อัญญานี พลบุญ
2.เด็กชาย อติกานต์ สิงห์ทอง
3.เด็กชาย ปภานล เอี่ยมสกุล
4.เด็กชาย ปิยะ สุโข
5.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงค์
6.เด็กชาย เอกพล อยู่พวง
7.เด็กหญิง สุจิตรา คชแพทย์
8.เด็กหญิง ภัทราพร นางวงศ์
9.เด็กหญิง ภาวิตา หรดี
10.เด็กหญิง มณีรินทร์ เกษาชาติ
1.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
2.นางสาว ไอรดา นิสสัย
3.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง นลิตา ห่อทรัพย์
2.เด็กหญิง ปทิตา ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง ปัณณพร ประดับวงค์
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นางสาว อรวรรณ บัวทอง
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ปิยะ สุโข
1.นาย ณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com