#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
78.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ภวิตา โยธาราช
1.นาง รัตกูล คำนนท์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
83.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ เจือจันทร์
2.เด็กหญิง สุชาวดี กลำเงิน
3.เด็กหญิง วนัญทยา ศรีวิศร
4.เด็กหญิง เนตรนภา มีเอี่ยม
5.เด็กหญิง ศิริกัลยา นาประจัด
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พัชราภา เลิศรู้
2.เด็กหญิง เกศรา บุตรดี
3.เด็กหญิง สุพรรษา แซ่เซียว
4.เด็กหญิง พิมณภัทร์ โชคพุทธาสวัสดิ์
5.เด็กหญิง รวิพร คูณผล
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
2.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
3.เด็กชาย เดชะสถาพร หาญศึก
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จิราพร สีดา
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย สุรศรี พันธ์มะลี
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พรฐิษา เบ็ญมาศ
2.เด็กหญิง สุพรรษา แซ่เซียว
3.เด็กหญิง เกศรา บุตรดี
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
73.8
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย พรรณทวี วงหนองแวง
2.เด็กชาย อัครพนธ์ เชื้อพันธ์
1.นาง จิราพร สีดา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com