#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง นิพาดา สินไทย
2.เด็กชาย นาถวัฒน์ ประทุมวงศ์
3.เด็กหญิง พัชราภา เลิศรู้
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง รัตกูล คำนนท์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม บุญรวม
3.เด็กชาย ธวัชชัย อบอุ่น
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ภวิตา โยธาราช
2.เด็กหญิง จิราภา คำเหลือ
3.เด็กหญิง นันทิยา รุ่งเรือง
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
4 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง ศศิธร ประทุมวงษ์
3.เด็กหญิง ฉัตรทิพร แสงสะท้าน
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ปรียานุช รุ่งเรือง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุดใส
3.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
4.เด็กหญิง ชุตินันท์ จันที่สุด
5.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงษ์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย สุรชัย ตาชั้่ง
2.เด็กชาย ณัฐชัย ติงสะ
3.เด็กชาย กรวิชญ์ เจริญมี
4.เด็กชาย นาถวัฒน์ ประทุมวงศ์
5.เด็กชาย ธัชชัย ติงสะ
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุดใส
2.เด็กชาย ศุภศิน บรรพชาติ
3.เด็กชาย เสกสรร จันที่สุด
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นาง จิราพร สีดา
8 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง จันทรัช พันมะลี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
2.เด็กชาย วิเชียร นิลเพชร
3.เด็กชาย ภาคภูมิ ไพรบึง
4.เด็กชาย ธนกร บรรพชาติ
5.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงษ์
1.นาง สมสนิท อบอุ่น
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
78
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
2.เด็กหญิง จิดาภา คำเหลือ
3.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม
1.นาง รัตกูล คำนนท์
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
11 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ปรียานุช รุ่งเรือง
2.เด็กหญิง นันทิยา รุ่งเรือง
3.เด็กหญิง พิมณภัทร์ โชคพุทธาสวัสดิ์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นาง รัตกูล คำนนท์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com