#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ผาณิตนิภา ใสปาน
2.เด็กหญิง กรรณิกา ทารา
3.เด็กชาย นภัสรพี ทำทวี
1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วรรณิภา ปิ่นทอง
1.นาย วีระชัย แท่นศิลา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.นาย พชรพล บัวลา
1.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ วรรณทวี
1.นาย บุญมี ข้างน้อย
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย อาณัฐ ศรีเสริม
2.เด็กหญิง ชนิสรา ตุ้มวงศา
1.นางสาว วราพร แสงทอง
2.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วีรภัทรา ช่วยแสน
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วิมลณัฐ อู่ไทย
2.เด็กหญิง ชลธิชา กิ่งจันมล
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ จันทะศิลา
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
76.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ทักษิณา อาสาดี
1.นาย บุญมี ข้างน้อย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com