#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ทัศพร สันตะพันธ์
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ จันทะเสน
3.เด็กชาย ชาญณรงค์ พงษ์ธนู
4.เด็กชาย จักรินทร์ สุขศรี
5.เด็กชาย ตะวัน สืบสา
1.นาย รัฐปฏล กันหะคุณ
2.นาย อรรคสิทธิ์ โสพล
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย อดิเทพ สิงห์ทอง
2.เด็กชาย อาณัฐ ศรีเสริม
1.นาย รัฐปฏล กันหะคุณ
2.นาย อรรคสิทธิ์ โสพล
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง เกษมณี แสงสุด
2.เด็กหญิง วราภรณ์ วรรณศรี
3.เด็กหญิง สร้อยสุดา จอมตั้ง
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
2.นางสาว วราพร แสงทอง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา อุสาหะ
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธนิสร ยศศิริ
2.เด็กชาย กฤษณะ จิตวงษ์
3.เด็กหญิง กรรณิการ์ ศรีสังข์
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย สัจวัฒน์ อนุบาลผล
2.เด็กหญิง จินตพร วาที
3.เด็กชาย ศุภกฤษ มะตูม
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
7 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเรืองศรี
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง พลอยไพลิน บุญยิ่ง
2.เด็กหญิง สมหญิง แก้วทอง
3.เด็กหญิง อลิสา พรมมา
4.เด็กหญิง ชนิตา กิ่งจันมล
5.เด็กหญิง กานดา ทารา
6.เด็กชาย อนุรักษ์ สิงห์ภิรมย์
7.เด็กชาย รุ่งทรัพย์ มนตรี
8.เด็กชาย สาริน นุยลา
9.เด็กชาย พชรพล ประสาทเขตการ
10.เด็กชาย กฤษฎาพร พรหมมา
1.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
2.นางสาว วราพร แสงทอง
3.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย อนุรักษ์ สิงห์ภิรมย์
2.เด็กชาย ธันวา สุทธพร
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นาย อรรคสิทธิ์ โสพล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com