#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
71
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ธนากร ประเสริฐชาติ
1.นาย รัตนพล โงนเงิน
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ศิริจันดา
2.เด็กชาย เสริมศักดิ์ ทรงงาม
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
2.นาย รัตนพล โงนเงิน
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ภีมรภัทร แผ่พันธ์
2.เด็กหญิง ศิริพร ทองคำ
1.นาย ประสพ ขอจงสุข
2.นางสาว ปานดวงใจ สายเสน
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ภูรินทร์ มาลี
2.เด็กหญิง วรัทยา ศรีสอาด
1.นาย ประสพ ขอจงสุข
2.นางสาว ปานดวงใจ สายเสน
5 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ ร่วมทรัพย์
1.นาง จำเริญ ขอจงสุข
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง สุกัญญา ใจเรือง
2.เด็กหญิง กัลยา นิสัย
3.เด็กหญิง จิรนันท์ นิสัย
4.เด็กหญิง สโรชา สีน้อย
5.เด็กหญิง กชกร วังลึก
6.เด็กหญิง กัลยา ศิริจันดา
7.เด็กหญิง กนกวรรณ วรภาพ
8.เด็กหญิง วีรยา เย็นประโคน
9.เด็กหญิง พิศญาภรณ์ บัวสร
10.เด็กหญิง ศศิวรรณ ชูจิตต์
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาย ประสิทธิ์ สายเสน
3.นาย รัตนพล โงนเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com