#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ มะโนธรรม
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง สุภสุตา รุ่งแสง
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
73
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง นันทกานต์ หัสดง
2.เด็กหญิง ธนพร สีพูน
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นาง วันเพ็ญ ศรีรส
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา มะโน
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย เจษฎา ศรีฟ้า
2.เด็กชาย อดิศร สานทอง
1.นางสาว นวพร ขันทอง
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย ธีระโชติ สิงห์ทอง
1.นาย บัญชา พรหมทา
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย เจนทิพย์ จินพละ
1.นาย บัญชา พรหมทา
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย ภัทรวัต ใจเรือง
1.นาย บัญชา พรหมทา
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ภาวดี บุตรชาติ
2.เด็กหญิง พรไพลิน อุดร
3.เด็กชาย อนุรักษ์ สายป่าน
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2.นาย บัญชา พรหมทา
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ นัยพัฒน์
1.นาย บัญชา พรหมทา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com