#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย มรุเดช จินพละ
2.เด็กชาย นที หอมอ่อน
3.เด็กหญิง ธนพร สีพูน
1.นาย บัณฑิกฤษฏิ์ สมมุติ
2.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง อุบลรัตน์ สีเหลือง
2.เด็กหญิง วิมลวรรณ ชื่นจันทร์
3.เด็กหญิง บัณฑิตา อัดแป
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง พรพรม บุญพรม
2.เด็กหญิง ธนพร สีพูน
3.เด็กหญิง สุภสุตา รุ่งแสง
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โยธา
1.นาง เพ็ชลี บุญสุข
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร ทาธร
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ มะโนธรรม
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2.นาย บัญชา พรหมทา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แจ่มปัญญา
2.เด็กชาย มนูญ สมศรี
1.นาย บัญชา พรหมทา
2.นางสาว ยุพิน ผาสุข
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย เจนทิพย์ จินพละ
2.เด็กชาย สุริยา มิ่งขวัญ
1.นางสาว นวพร ขันทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com