#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ดนุวัฒน์ สำราญดี
2.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวยศรีแสง
3.เด็กชาย นนทกร แก่นแก้ว
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย อุดม หรดี
2.เด็กหญิง อริสรา เรืองอยู่
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร บัวรินทร์
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
4 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง พิชชญาวี เพ็ญชาลี
1.นางสาว พัชรี สีเหลือง
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ดนัยฤทธิ์ภูมิ นิลเพชร
2.เด็กชาย อุดม หรดี
1.นาย สันติ ตาอุดม
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วิวรรธน์ ยอยอด
2.เด็กหญิง วรัญญา ฤทธิเดช
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง อัมราพร โกษทอง
2.เด็กหญิง เบญจมาศ บุรมย์
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย สุทธิราช คำโสม
2.เด็กชาย ธนกฤต มีราคา
3.เด็กหญิง วิมลมณี ศรีอ่อน
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
9 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนกร สาแก้ว
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ กองวงค์
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นามจันดา
1.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com