#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง แพรวา จิตเฉลียว
2.เด็กหญิง ชญานินทร์ ทองปาน
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
85.6
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ชลลิตา ตาอุดม
2.เด็กหญิง สุทธิดา ศรีโวหะ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง อภิสรา เกษี
2.เด็กชาย ทิวา เอี้ยนไธสง
3.เด็กชาย นพดล สำเนียงเพราะ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง พรรณพร น้อยสุวรรณา
2.เด็กหญิง แพรวา ระดาบุตร
3.เด็กหญิง ปาลิกา กระวันทา
1.นางสาว นิตยา ห่อทรัพย์
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง สุมาลี ด้วงศรีทอง
2.เด็กหญิง ศิรินรัต บัวแก้ว
3.เด็กหญิง อรดี กิ่งจันมล
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สำรี ห่อทรัพย์
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย บุรธัช หอมทรง
2.เด็กชาย สุรชาติ ชอบทอง
3.เด็กชาย ศิริวัฒน์ อำจันดา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภคิน หยิบยก
2.เด็กชาย โกสิน บรรดาศักดิ์
3.เด็กชาย ศุภากร พื้นผา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนโชติ ยอดจักร
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภาคภูมิ พะวงษ์แสง
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง วรรณิดา หยิบยก
2.เด็กหญิง เด็กหญิงวิมลมณี ศรีอ่อน
1.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัสธนัญญ์ บุญสุข
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ฤทธิเดช
3.เด็กหญิง จุฑามาศ ทุมดวง
4.เด็กหญิง ณัชชา นิสสัย
5.เด็กหญิง น้ำหนึ่ง อิ่มบุญ
6.เด็กหญิง จิดาภา สนิท
7.เด็กหญิง อรดี กิ่งจันมล
8.เด็กหญิง สุมาลี ด้วงศรีทอง
1.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
2.นางสาว จินตนา หยิบยก
3.นาง ทิพาพร ศรีลามล
4.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณิชชา แก้วพรม
2.เด็กหญิง กิติญา ภูการ
3.เด็กหญิง สุธิดา ฤทธิเดช
4.เด็กหญิง ขนิษฐา ภาษี
5.เด็กหญิง รัญชิดา ประเสริฐชาติ
6.เด็กหญิง พัณณิตา ชัยนุรัตน์
7.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันสายออ
8.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวยศรีแสง
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
3.นาง ทิพาพร ศรีลามล
4.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
15 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
93.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
16 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
91.13
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภาวินี สาระ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com