#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วิทยา จันทะศิลา
2.เด็กชาย ณัฐพล เบ็ญมาส
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว เดือนเพ็ญ ทองบาง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง วรรณิกา สาระพงษ์
2.เด็กหญิง สุภาพร ศรแก้ว
3.เด็กหญิง กัญญาพัชร เรืองฤทธิ์
4.เด็กหญิง พรรณธร พันธ์มะลี
5.เด็กหญิง ภัทรจิรา กองชิน
6.เด็กหญิง ปานัดดา ศิลทอง
1.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
3.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.นางสาว ฐิติมา ทองบาง
2.นางสาว วลัยพรรณ สระลา
3.เด็กหญิง สุนิสา เชื้อพันธ์
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย พงศพัทธ์ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง ปิยนันท์ สายพันธ์
3.เด็กหญิง ปนัดดา พาลี
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง วีระนุช ศรีหาบุตร
2.นางสาว สุพัตรา ดวงเด่น
5 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย กฤษกร ไพรบึง
1.นางสาว สายทอง สีสวย
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กนกพร สีสวย
1.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com