#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง นิยตา พันธ์แก่น
2.เด็กหญิง อรทัย หอมจันทร์
3.เด็กหญิง วนิดา สาระพงษ์
1.นางสาว อรณิชชา นวลจันทร์
2.นางสาว สุพัตรา ดวงเด่น
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กนกพร สีสวย
1.นาง จุไรรัตน์ ไชยมาตย์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย สุพจน์ พันธ์แก่น
1.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ปณิดา จิตรโสม
1.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.นางสาว วัชราวรรณ ถันทอง
2.เด็กชาย พีระพงค์ คำเหลืองดี
1.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
2.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อนิวัตน์ คำเหลือ
2.เด็กชาย นพกร ภัยอินทร์
3.เด็กชาย วิชิต ศรีนาค
1.นาย ฐิติพล มีราคา
7 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ชาตรี สิงห์ป้อง
1.นางสาว สายทอง สีสวย
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.นางสาว ฐิติมา ทองบาง
2.นางสาว วลัยพรรณ สระลา
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย วีรยุทร สุภาพ
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง มุฑิตา พันธ์มะลี
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
11 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย นิรุธ พันธ์แก่น
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ จันทร์ศิลป์
3.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล
4.เด็กชาย ชนะชัย พันธ์มะลี
5.เด็กชาย ทักษิณ ภัยวงษ์
6.เด็กหญิง อรุณรัตน์ พันธ์มะลี
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์
3.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย สุพจน์ พันธ์แก่น
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
13 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.นางสาว วัชราวรรณ ถันทอง
2.นางสาว สุทธิดา โยธา
1.นาย บรรดาศักดิ์ เบ็ญมาศ
2.นาง เสาวคนธ์ เบ้าทอง
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ศิรินันท์ สีดา
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
15 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.นางสาว ฐิติมา ทองบาง
2.นางสาว วลัยพรรณ สระลา
3.นางสาว วัชราวรรณ ถันทอง
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
2.นาง จุไรรัตน์ ไชยมาตย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com