#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ณัฐพร จันมนตรี
1.นางสาว สุภาภรณ์ พละศักดิ์
2 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พาพันธ์
1.นางสาว ดารณี สีสารี
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์ชัย
2.เด็กหญิง รตนพร ศิริไพศาล
3.เด็กหญิง ปณิดา บุสดี
4.เด็กหญิง อรุณ๊ พลพรม
5.เด็กหญิง มลธินี ธีระบุตร
6.เด็กหญิง กรรณิการ์ เสนาพรม
7.เด็กหญิง กชพร อยู่กรุง
8.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ชารี
1.นางสาว ดารณี สีสารี
2.นางสาว แพรวา ผ่องแผ้ว
3.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com