#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง จิรัชญา สายทอง
2.เด็กหญิง มยุรี มณีจันทร์
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นาย ก้องเกียรติ ช่างการ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง นิศรา สายทอง
2.เด็กหญิง สิรินทิพย์ จันทวัน
3.เด็กหญิง มัลลิกา สงโสด
1.นาง ชุตินันท์ นางวงค์
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย บูรณ์พิภพ นางวงศ์
2.เด็กชาย สันติภาพ มั่นยืน
3.เด็กชาย พัฒนพล กิ่งจันมล
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นางสาว เบญจวรรณ มั่นยืน
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ณชนก ธรรมมา
2.เด็กหญิง กมลวรรณ วงศ์แสง
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาย ประกาศิต ชูเสน
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
72
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา นามแสง
2.เด็กหญิง ดารานันท์ ทองดี
3.เด็กหญิง พิชชาพร คำทวี
4.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มาตยารักษ์
5.เด็กหญิง มยุรี มณีจันทร์
6.เด็กหญิง ปาริฉัตร แหนงวงษ์
7.เด็กหญิง วิยะดา เผื่อแผ่
8.เด็กหญิง ณัฐริดา นางวงค์
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นาง นางปภาพินน์ จันมนตรี
3.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
83.2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ เสียดกำปัง
2.เด็กหญิง พิมลภัทร สงโสด
3.เด็กหญิง สุพรรษา พันมะวงค์
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
7 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
59
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ขัติยาพร แหนงวงศ์
2.เด็กหญิง ฐิยานันท์ เที่ยงธรรม
3.นาย ภาณุพงศ์ ชาวนา
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
2.นาย ก้องเกียรติ ช่างการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com