#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง กมลรัตน์ มะลิวงศ์
2.เด็กหญิง ทัศนีย์วรรณ จันตคาด
3.เด็กหญิง พุธิตา ทองหลอม
4.เด็กหญิง วราภรณ์ เทียนศรี
5.เด็กหญิง พัชรา อินธิเดช
6.เด็กหญิง ศศิประภา ยศศิริ
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นางสาว จงรัก บุรมย์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ คณะนา
2.เด็กหญิง รวงข้าว วงศ์คำจันทร์
3.เด็กหญิง ประภัสสร ผลประเสริฐ
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร ประทุมมา
1.นาย จิรันตน์ สังข์สัมฤทธิ์
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง พิมภิษร เสาร์ชัย
2.เด็กหญิง สุนิสา ธรรมวิเศษ
1.นาย ธนสิทธิ์ สงโสด
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com