#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ภูวนนท์ ธรรมศรี
2.เด็กชาย เจตน์สฤษฏิ์ ย่อแสง
3.เด็กชาย ณัฐชนน เพ็ชรนิล
1.นาง บุญส่ง สีน้อย
2.นาย ปราโมทย์ ไพรบึง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา พุ่มไม้
2.เด็กหญิง วรฤทัย ยุนสระน้อย
3.เด็กหญิง เนตรดาว นันทะเสน
1.นาง สมหมาย วรเชษฐ
2.นาง สุปราณี ศิริศิลป์
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
86.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ดาณิมา ประเสริฐชาติ
2.เด็กหญิง ชิดชนก ผิวอ่อน
1.นาง สุวรรณรัตน์ วันเจริญ
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง รุจิรา วรเชษฐ์
2.เด็กหญิง รุ่งนภา ยวนเชย
3.เด็กหญิง เย็นฤดี นันทเสน
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ไพศิฐ โสภา
1.นาง ธิดารัตน์ วงศ์แก้ว
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง พลอย นานอก
2.เด็กชาย อดิศร เบ็ญมาศ
3.เด็กชาย ภัทรธร ทัพด้วง
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
2.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ปาริชาติ ดาวขาว
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
8 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย มณฑล หม่อยหลง
1.นาง พิสมัย สารารัตน์
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง รัญชนา คำโท
2.เด็กหญิง วรัญชญา พะวงษ์
3.เด็กหญิง ขวัญจิรา ย่อมมี
1.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
73
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชัยวงษา
2.เด็กหญิง กนกวรรณ พาลี
3.เด็กหญิง นันทิดา จันทนา
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
2.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
11 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
58.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ประทุมวงค์
2.เด็กหญิง ไอลดา หาญสู้
3.เด็กหญิง ประภัสสร ย่อแสง
1.นาง อรทัย ยวนพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com