#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
86.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ประปรุง
2.เด็กชาย ณัฐพัฒน์ โพนหนา
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ปพิชญา สุทธิธรรม
2.เด็กหญิง นุชรี ตาชั่ง
3.เด็กหญิง รุ่งทิวา พงษ์วัน
1.นาง สายแก้ว แซ่เซียว
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ธนกร นิลเพชร
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สุพิชชา ช่างทองมะดัน
2.เด็กหญิง อ้อมขวัญ น้อยวิบล
3.เด็กหญิง มินธิดา พลค้า
4.เด็กหญิง สิริลดา สุวรรณศรี
5.เด็กหญิง จรินญา เกษะ
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
2.นาง ลักขณา ยศอาลัย
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง จุฑามาศ แก้ววงษา
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com