#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สิริกัญญา วะภา
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง นริศรา เยาวเรศ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แก้ววงษา
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รัตนศาสตร์ ปรารถนา
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย มณฑล หม่อยหลง
2.เด็กชาย มงคล กลำเงิน
3.เด็กชาย พัชรพล พงษ์พันธ์
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง เนตรนภา คำภา
2.เด็กชาย พานเพ็ชรแท้ นิลเพชร
1.นาง ศรีสมร พะวงษ์
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย สิทธิชัย จำปาศรี
2.เด็กหญิง มณีบัวแก้ว อบอุ่น
3.เด็กหญิง ภัทรวรรณ นิลเพ็ชร
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพชร
2.เด็กชาย ภูชิต รอดอยู่
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
8 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ทิพย์มณี ประทุมวงศ์
1.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กนกนิภา พุ่มไม้
2.เด็กหญิง พิมพิศา ไก่แก้ว
3.เด็กหญิง ธนาพร ยวนชื่น
4.เด็กหญิง พัชรี พันธ์ทอง
5.เด็กหญิง ธิดาเทพ ยวนพันธ์
6.เด็กหญิง ขวัญหทัย สิมดี
7.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นิลเพชร
8.เด็กหญิง จิตสุภา สายทอง
9.เด็กหญิง จีรนันท์ วงษ์นิล
10.เด็กหญิง มิ่งขวัญ หม่อยหลง
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com