#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วาสินี คูณผล
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อินทร์สำราญ
3.เด็กหญิง มลดา พิมูลชาติ
4.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เบ้ารัตน์
5.เด็กชาย อิทธิเดช สายสินธุิ์
1.นางสาว ขวัญชนก ศรีขาว
2.นาง จีรนุช บรรเทา
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พรทิพย์ ชูใจ
2.เด็กชาย เจษฎางค์ ธูปเทียน
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ ประทุมวงษ์
1.นาง จริยาวดี กาณวงศ์
2.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศิวกร ละมูล
2.เด็กหญิง นภัสสร ธงอาสา
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กิ่งแก้ว อุไรรัตน์
2.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ สะใบ
3.เด็กหญิง เบญญาภรณ์ ประทุมวงค์
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ศรีวงศ์
2.เด็กชาย ฐิติรัตน์ รัตนถาวร
3.เด็กชาย ไทตชา คำเพ็ชร
1.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
2.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง บุรินทร์ พะวงษ์
1.นาย จักรพงษ์ แสงทอง
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง บุญยวีย์ จิตประพันธ์
1.นาง จีรนุช บรรเทา
8 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จิรนันท์ บรรพชาติ
2.เด็กหญิง อรอุมา ชูใจ
3.เด็กชาย ก้องเกียรติ โคนาบาล
4.เด็กชาย อนุชา มะโนชาติ
5.เด็กชาย เจตรินทร์ สังข์สุทธิ์
6.เด็กชาย รัชชานนท์ คำทูล
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
2.นางสาว กัลยา พลจันทึก
3.นางสาว กนกวรรณ จันทร์เพ็ง
9 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย นันทฉัตร ติงสะ
2.เด็กหญิง ชนินาถ คำเหลือ
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ แก้วแวงสิ่ว
4.เด็กหญิง วิมลรัตน์ รุ่งเรือง
5.เด็กหญิง วิมลเกศ รุ่งเรือง
6.เด็กหญิง อรทัย คำเหลือ
7.เด็กหญิง พิชญาภัค ดวงจันทร์
8.เด็กหญิง สโรชา สมบุญโสด
9.เด็กหญิง ภัทรวดี ละครลำ
10.เด็กหญิง อรพิมล เลิศรู้
11.เด็กหญิง พิมพ์ทิพย์ นนทบุตร
12.เด็กหญิง ธนัชชา พุ่มไม้
13.เด็กหญิง วินัดดา ชัยบุตร
14.เด็กหญิง ฉัตรสุดา วะภา
15.เด็กหญิง มีสุข มะโนชาติ
1.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
2.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
3.นางสาว กัลยา พลจันทึก
4.นางสาว กนกวรรณ จันทร์เพ็ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com