#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ แจ่มเพ็ง
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พันทอง
3.เด็กหญิง พิชญาภา จันทรมานนท์
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
2 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง นารีนาฎ บัวจันทร์
2.เด็กชาย นลธวัช มาลี
3.เด็กชาย เขมนันท์ ทำมาทอง
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
89.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย พรภวิษย์ โพธิ์ชัยนนท์
2.เด็กชาย อภิรักษ์ แก้วอนันต์
1.นาย สนอง ชมคำ
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันธ์แก่น
2.เด็กชาย วีรภัทร วรเชษฐ
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
5 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อาทิตยา ทุมดวง
2.เด็กชาย ครองลาภ สาสิทธิ์
3.เด็กชาย บัญชา โกศล
4.เด็กชาย ไชยวัฒน์ กาลพัฒน์
5.เด็กหญิง อรวรรณ ยวนเชย
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาย มหาราช สายเนตร
3.นางสาว มนฤดี พิมมาศ
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนภัทร นาคอึ่ง
1.นาย บุญส่ง สายลาด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com