#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง อิสรีย์ ชูชื่น
2.เด็กหญิง อรอุมา บุญร่วม
3.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
2.นางสาว กิตติภรณ์ โทศก
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ อบอุ่น
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
2.เด็กหญิง วิญาดา ติระบาล
3.เด็กหญิง ศริริกร ชั้นชาติ
1.นางสาว ปนัดดา พรมมาสุข
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
65
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ ศรแก้ว
2.เด็กชาย วุฒิศักดิ์ โสตรทิพย์
3.เด็กชาย ชุติวัติ อินทร์ปอง
4.เด็กหญิง สุภาพร กว้างขวาง
5.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ อบอุ่น
2.เด็กชาย ธนากร มะโนชาติ
3.เด็กหญิง จันทร์จิรา พุทธพันธ์
4.เด็กหญิง อรนิภา เถาวันดี
5.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com