#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแก
1.เด็กชาย วุฒิศิลป์ คำพันธ์
1.นาง ละมัย เจตินัย
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแก
1.เด็กชาย วรินทร คำเพ็ชร
2.เด็กชาย วิษณุกรณ์ บัวจันทร์
3.เด็กชาย วุฒิศิลป์ คำพันธ์
4.เด็กชาย จารุวัฒน์ นิสวงค์
5.เด็กหญิง ปพิชญา ภูยาดวง
6.เด็กหญิง ณัชชา เขตนิมิตร
7.เด็กหญิง กณิษฐา เติมพันธ์
8.เด็กหญิง ภราพร บัวจันทร์
9.เด็กหญิง ชนิสรา นามพันธ์
10.เด็กหญิง กมลนัทธ์ พารา
11.เด็กหญิง วิลาสินี คันทบุตร
12.เด็กหญิง วิมลสิริ คันทบุตร
13.เด็กหญิง ปวริศา สำเภา
14.เด็กหญิง วชิรญาณ์ ศรีจันทร์
15.เด็กชาย สิทธิพล เกษี
1.นาย ประกิต ศรีจันทร์
2.นาย บุญเต็ม พวงเพชร
3.นาง วิมลรัตน์ ศรีสุนันท์
4.นาง ละมัย เจตินัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com