#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ศรันย์ เรื่อเรือง
2.เด็กชาย รัฐพงศ์ เบ้าทอง
3.เด็กชาย วัชรพล เสนาพรม
4.เด็กชาย สิทธิพร ม้าเฒ่า
5.เด็กหญิง ณัฐกานค์ แซ่ย่าง
6.เด็กหญิง นภา อุสาหะ
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
3.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
2 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย นิรุธ พันธ์แก่น
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ จันทร์ศิลป์
3.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล
4.เด็กชาย ชนะชัย พันธ์มะลี
5.เด็กชาย ทักษิณ ภัยวงษ์
6.เด็กหญิง อรุณรัตน์ พันธ์มะลี
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์
3.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
3 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จิรนันท์ บรรพชาติ
2.เด็กหญิง อรอุมา ชูใจ
3.เด็กชาย ก้องเกียรติ โคนาบาล
4.เด็กชาย อนุชา มะโนชาติ
5.เด็กชาย เจตรินทร์ สังข์สุทธิ์
6.เด็กชาย รัชชานนท์ คำทูล
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
2.นางสาว กัลยา พลจันทึก
3.นางสาว กนกวรรณ จันทร์เพ็ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com