#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ดวงกมล ทองเมือง
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
2 โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วรรณิภา ปิ่นทอง
1.นาง สุธาสินี ห่อทรัพย์
3 โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง มณฑิตา ขันอาสา
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พิยดา นางวงค์
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
5 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชราพร กันศัตรู
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
6 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ไชยธงรัตน์
1.นางสาว ณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
7 โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ละอองทิพย์ บุญรวม
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
8 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง สิริมาส เบ็ญมาส
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
9 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง รุจิรา วรเชษฐ
1.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com