#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ประสิทธิ์ วิงวัน
2.เด็กชาย ประเสริฐ คำหล่อ
3.เด็กชาย พีระพงษ์ พลเยี่ยม
4.เด็กชาย วีระพงษ์ รอดภักดี
5.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำ
6.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
7.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
8.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
9.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
10.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
11.เด็กหญิง เตชินี งามลำ
12.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
13.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
14.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
15.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกษ
16.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
17.เด็กหญิง ปิยะพร เสนาพรม
18.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพัว
19.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
20.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียน
21.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
22.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
23.เด็กหญิง ภรณ์ทิพย์ แซ่ลี
24.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
25.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียน
26.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
27.เด็กหญิง วรรณิษา ลาวเมือง
28.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียน
29.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียน
30.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียน
31.เด็กหญิง สาวิณี ศรีอ่อน
32.เด็กชาย จักรพงษ์ ทองด้วง
33.เด็กหญิง รุ่งตะวัน นาคี
34.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เรื่อเรือง
35.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
36.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
37.เด็กหญิง ธัญวรรณ แกัวบุญคำ
38.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
39.เด็กหญิง ช่อผกา เรื่อเรือง
40.เด็กหญิง ชลธิชา กันศัตรู
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาง สุกัญญา สมนึก
3.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
4.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
5.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
6.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
7.นาง นิภาพร ศรีค้อ
8.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com