#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ส่วงเมา
2.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ สาชัย
3.เด็กชาย ปฎิพล พรมภักดิ์
4.เด็กชาย ดวงตะวัน เบ้าเงิน
5.เด็กชาย พงศ์พลิน ดวงใจ
6.เด็กชาย จีรศักดิ์ มะตูม
7.เด็กชาย จิรวัฒน์ คุณสิม
8.เด็กชาย สุรพล ลำเฟือย
9.เด็กชาย ตะวัน เสนาพรม
10.เด็กชาย วาคิม ศรีอ่อน
11.เด็กชาย ณัฐพล ต้นเกษ
12.เด็กชาย ปิยพงษ์ บัวรัตน์
13.เด็กชาย กิตติพงษ์ วิงวัน
14.เด็กชาย แสงเพชร พันธ์คำ
15.เด็กชาย ณัฐพลษ์ หนองบัว
16.เด็กชาย นำพล ละครศรี
17.เด็กชาย พรัชชัย ส่วงเมา
18.เด็กชาย พีรพล กันศัตรู
19.เด็กชาย อัธพล พรมภักดิ์
20.เด็กชาย ศุภวัฒน์ แสงอ่อน
21.เด็กชาย คมสันต์ เสนาพรม
22.เด็กหญิง พิมลรัตน์ เรื่อเรือง
23.เด็กหญิง สุทธิดา โทศก
24.เด็กหญิง วีรวรรณ สงโสด
25.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
26.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียน
27.เด็กหญิง บงกช มะตูม
28.เด็กหญิง พัชรา อรงเดช
29.เด็กหญิง ชลธิชา พันธ์คำ
30.เด็กหญิง ชนานันท์ ลีลาด
31.เด็กหญิง ประภัสสร เรื่อเรือง
32.เด็กหญิง พิสมัย ยาดี
33.เด็กหญิง ขนิษฐา เนบเนียน
34.เด็กหญิง พรทิพย์ ยาดี
35.เด็กหญิง อรอุมา หนูแก้ว
36.เด็กหญิง ปิยธิดา คันทา
37.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียน
38.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
39.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
40.เด็กหญิง รัตน์ติยา สิมศรี
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาง สุกัญญา สมนึก
3.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
4.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
5.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
6.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
7.นาง นิภาพร ศรีค้อ
8.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com