#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โอเปิ้ล กิ่งก้าน
1.นาย สมนึก พันมะลี
2 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง มุฑิตา พันธ์มะลี
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
3 โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สุทธพร
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
4 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง ปิติพร หอมทรง
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
5 โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อรสา สีพรม
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ฐิยานันท์ เที่ยงธรรม
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
7 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ิศิริวิภา พิมพ์ทอง
1.นางสาว ดารณี สีสารี
8 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง บุญยวีย์ จิตประพันธ์
1.นาง จีรนุช บรรเทา
9 โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง อารยา นางวงค์
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
10 โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิกานต์ มีตาบุญ
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
11 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ปวรรณรัตน์ มีทอง
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
12 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง นันทนา มะโนชาติ
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
13 โรงเรียนบ้านโนนแก
1.เด็กหญิง ณัชชา เขตนิมิตร
1.นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com