#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โอเปิ้ล กิ่งก้าน
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
2 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กัญญาพัชร เรืองฤทธิ์
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
3 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง มธุรดา วรภาพ
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
4 โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง พีรดา ไชยบำรุง
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พิยดา นางวงค์
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
6 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นัฏฐนิชา ติงสะ
1.นาง ศศิตา แผ่นทอง
7 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พาพันธ์
1.นางสาว ดารณี สีสารี
8 โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง ลักษมี นางวงค์
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
9 โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง นิพาดา สินไทย
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
10 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง จิรัชญา ลิลาศ
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
11 โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ดวงพร ทองเกลี้ยง
1.นาย เพิ่ม ดวงเด่น
12 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง นริศรา เยาวเรศ
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
13 โรงเรียนบ้านโนนแก
1.เด็กหญิง ชนิสรา นามพันธ์
1.นาย ชัยณรงค์ งอมสงัด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com