#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย แสงเพชร พันธ์คำ
1.นาย คม สุธรรมมา
2 โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ปิยะ สุโข
1.นาย ณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
3 โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ปัญญพนต์ วงค์คำจันทร์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ถาน้อย
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เทวธรรม ชัยรัมย์
1.นาง จีรนุช บรรเทา
6 โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อนุชา แสงสะท้าน
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
7 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย จีรพัฒน์ วงค์ไชยา
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
8 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย บวร ประหยัด
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com