#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย สุรพล ลำเฟือย
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ชาวนา
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
4 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย วีระวัฒน์ จินดาบุตร
1.นางสาว ดารณี สีสารี
5 โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ชูชิต วงค์คำจันทร์
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
6 โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธิติพงษ์ วงชาติ
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
7 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ศรแก้ว
1.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
8 โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย กฤษกร ยอดจักร์
1.นาย เพิ่ม ดวงเด่น
9 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ดุลยเกียรติ แก้วสุวรรณ
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
10 โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กชาย ปกรณ์ คุณชาติ
1.นาย ปิยนนท์ ทองยุ้น
11 โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนภัทร นาคอึ่ง
1.นาย บุญส่ง สายลาด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com