#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ภูวสิษฏ์ โสมมา
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง อาทิตยา เพียงทอง
1.นาย สันติ ตาอุดม
3 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย บัญชา มิ่งขวัญ
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
4 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุนีรัตน์ วิงวัน
1.นาง นิภาพร ศรีค้อ
5 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญมาส
1.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
6 โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วรรณิภา ปิ่นทอง
1.นาย วีระชัย แท่นศิลา
7 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ธนภรณ์ คุณมี
1.นาย วิษณุ ไชยะนา
8 โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ประกายแก้ว ดงอนนท์
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
9 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ละครลำ
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
10 โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง อมลธีรา พรมลีทา
1.นาง กนกวรรณ แสงทอง
11 โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
12 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง รัตติยา นันทสิงห์
1.นางสาว กนกอร คำนึง
13 โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ยุวรรณดา เบ็ญมาศ
1.นาง สายสิน เพชรดา
14 โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ นิจาย
1.นางสาว ทิวาพร พิญญพงษ์
15 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย วริชชวิทย์ บุญยืน
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
16 โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ชัญญา ภาษี
1.นาย สุเทพ จันทเขต

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com