#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง พรปวีร์ คมมนต์
1.นาย รัตนพล โงนเงิน
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ จิตกล้า
1.นาย สันติ ตาอุดม
3 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย ตรัยคุณ บุญพรม
1.นาง วันเพ็ญ ศรีรส
4 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สโรชา ละครศรี
1.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
5 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ธนากร สุกล้วน
1.นางสาว อรณิชชา นวลจันทร์
6 โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ณัฐวรา บัวลา
1.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
7 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศักนรินทร์ พันธ์แก่น
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
8 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โชติ
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
9 โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อัครวินท์ มะโนชาติ
1.นาง จิราพร สีดา
10 โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย วุฒิชัย กอดทอง
1.นาง กลอยใจ อาการ
11 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง กุลจิรา แก้วสุรินทร์
1.นางสาว กนกอร คำนึง
12 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ เค้าดี
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
13 โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย กรวิชญ์ แสวงวงศ์
1.นางสาว ธัญพร จำปาแก้ว
14 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ปริญญา อบอุ่น
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
15 โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง อรปรียา สีสิ้ว
1.นาง อัมพร จิตมั่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com