#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา มะโน
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
2 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ศราวุธ ละครศรี
1.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง นิยตา พันธ์แก่น
1.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
4 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งทวยหาญ
1.นางสาว จงรัก บุรมย์
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วสันต์ อบอุ่น
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com