#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย ธนากร ประเสริฐชาติ
1.นาย รัตนพล โงนเงิน
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภัทรชนน ประพานศรี
1.นาย สันติ ตาอุดม
3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ พรมงาม
1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
4 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย นิติภูมิ เนาวรัตน์
1.นางสาว ดวงฤทัย มิ่งขวัญ
5 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โสภา พรมภักดิ์
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
6 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง โสริญา ภัยวงษ์
1.นางสาว กฤติกา ปรารถนา
7 โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ขนิษฐา สาลี
1.นาย วีระชัย แท่นศิลา
8 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ชนน์ธิชา กิ่งจันมน
1.นาย ณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์
9 โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อนันตญา บัวใหญ่
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
10 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ จันที่สุด
1.นางสาว วรรณภา บุญแสน
11 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย นิติภูมิ ศรีด้วง
1.นาย ไพโรจน์ ภูติยา
12 โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ธเนศวร ไพรบึง
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
13 โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
14 โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง พัชรี ภารินทร์
1.นาย ไสว วงศ์บา
15 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ชัยมงคล ประเสริฐชาติ
1.นางสาว กนกอร คำนึง
16 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ปาริชาติ กวางลา
1.นาย เสมอ สีน้อย
17 โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง ศรัญญา ห่อทรัพย์
1.นางสาว ทิวาพร พิญญพงษ์
18 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รัตนศาสตร์ ปรารถนา
1.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
19 โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง พัชริดา บุญสิน
1.นาย สุเทพ จันทเขต

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com