#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ นามเกษ
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย รัฐพงศ์ สายทอง
1.นาย สันติ ตาอุดม
3 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พิมชนก กันศัตรู
1.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
4 โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ธัญกภิสิษฐ์ จันยา
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
5 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย กีระติกร สาระสุข
1.นางสาว สุพัตรา ดวงเด่น
6 โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ปิยนันท์ แก้วจันทร์
1.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
7 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย นิติธร จินดาบุตร
1.นางสาว ปรีชญา คูณชัย
8 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร จันทา
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
9 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศุภาพิชญ์ ดอนชัย
1.นาย วัชระ สุรวิทย์
10 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง พิชาพร เหลาทอง
1.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
11 โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อัครพนธ์ เชื้อพันธ์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
12 โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ณัฐกลม ทองเหลือ
1.นาย วิจิตร เคารพ
13 โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อรุณรัตน์ อาการ
1.นาง กลอยใจ อาการ
14 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย รัตนะ แท่นมณี
1.นางสาว กนกอร คำนึง
15 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ กวางลา
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
16 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ธนกร นิลเพชร
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com