#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาระวี หอมทรง
2.เด็กหญิง สุพิชชา เกษี
3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ประเสริฐชาติ
1.นาง อัญชนา บุญสุข
2.นางสาว พรรณิดา ห่อทรัพย์
2 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง ดวงดี ใสปาน
2.เด็กหญิง แจกัน จันทนารี
3.เด็กหญิง ประทานพร ชูจิตต์
1.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
2.นางสาว ดาวนภา นางวงค์
3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กชาย จตุพรพรรณ ดมอุ่นดี
2.เด็กหญิง สุนิษา ภาษี
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา เสนคราม
1.นางสาว เริงฤดี มีราคา
2.นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์
4 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เกศรา เสนาพรม
2.เด็กหญิง หงสรถ บุดดาชุย
3.เด็กหญิง กนกนภา ชิมรัมย์
1.นาง อรอนงค์ ธรรมบุตร
2.นางสาว กฤษฎาภรณ์ ทิพใส
5 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง รุ่งนภา ใจเรือง
2.เด็กหญิง ศุภกร สารพงษ์
3.เด็กหญิง ปาณัทดา ทองห่อ
1.นาง บังอร ไชยช่วย
2.นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
6 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง สุชานันท์ พันธ์แก่น
2.เด็กหญิง พรทิวา โตพะลัย
1.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์
2.นางสาว โสภา วันทะวงค์
7 โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง นลิตา ห่อทรัพย์
2.เด็กหญิง ปทิตา ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง ปัณณพร ประดับวงค์
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นางสาว อรวรรณ บัวทอง
8 โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง โชติกา สุขศรี
2.เด็กหญิง อาทิตยา ชูกลิ่น
3.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ วงค์แสง
1.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
2.นางสาว ชลิตา ชื่นจันทร์
9 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ภัทรภร แนบเนียม
2.เด็กหญิง นิตย์รดี บุญทะสิม
3.เด็กชาย อนุชิต กิ่งก้าน
1.นาง วาสนา สังข์สัมฤทธิ์
2.นางสาว อรพิน ทูลไชย
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง กรณัฐ์ จันทรโชติพงศ์
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา เผื่อแผ่
3.เด็กหญิง นภัสสร ศิริจันดา
1.นาง สมคิด บัวงาม
2.นาย อาทิตย์ สุนทรา
11 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง บุณญาภรณ์ รุ่งแสง
2.เด็กหญิง จิราพัชร บรรพชาติ
3.เด็กหญิง ทักษพร ธงอาษา
1.นางสาว ยุพดี ย่อมมี
2.นาง ณัฐกัญญา ดวงมาลา
12 โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย ยลดา แก้วกลม
2.เด็กหญิง พชรอร แสวงการ
3.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไทยบู่
1.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
2.นาง กรกนก พลนงค์
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พรรวลัย หมื่นฤทธิ์
2.เด็กหญิง ประภาศิริ แก้วกันหา
3.เด็กหญิง สุกัญญา ฉลาด
1.นาง สมจิตร อันทรินทร์
2.นางสาว กนกวรรณ ศรบุญทอง
14 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ศิรัญญา คำวงษา
2.เด็กหญิง สิริกัญญา พงษ์พิลา
3.เด็กหญิง มณทิตา วงศ์เศส
1.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
15 โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง ณัฐนรี เทพอาจ
2.เด็กหญิง พิชญาภัค บุญซำ
3.เด็กหญิง วรรณชนก บัวลา
1.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
16 โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร บรรพชาติ
2.เด็กหญิง ปิยวรรณ พรมศร
3.เด็กหญิง วิภาวี ศรแก้ว
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
17 โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธีรเทพ นิสัย
2.เด็กหญิง ฐิติชญาน์ แก้วอนันต์
3.เด็กหญิง กัญญาภัค แก้วกนก
1.นาย บุญส่ง สายลาด
2.นาง สมบัติ หนองม่วง
18 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง หทัยชนก บุญครอง
2.เด็กหญิง ฤดี มะโนชาติ
3.เด็กหญิง พรทิพย์ โสตรทิพย์
1.นาง ศศิภัค ผู้มีสัตย์
2.นาง โชติกา ดวงจันทร์
19 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง โชติมา อบอุ่น
2.เด็กชาย ไกรวิชญ์ รุ่งวิริยะชัย
3.เด็กหญิง ปัญจรัตน์ เสือเฒ่า
1.นางสาว รุจจิราภรณ์ ติงสะ
2.นาง อำคา สร้อยสุวรรณ์
20 โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง วรรณิดา พาลี
2.เด็กหญิง อภิสรา นาคอุ่น
3.เด็กชาย ชิตติชัย ศรีสะอาด
1.นางสาว จุฑารัตน์ มีราคา
2.นางสาว เพชรรัตน์ ไชยวิเศษ
21 โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง ศรัญญา วงษ์นิล
2.เด็กชาย พนธกร กล่อมเกลี้ยง
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บุญศรัทธา
1.นาง พิชชา สุวรรณ์ไชยรบ
22 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง รัญชนา คำโท
2.เด็กหญิง วรัญชญา พะวงษ์
3.เด็กหญิง ขวัญจิรา ย่อมมี
1.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
23 โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง จิราพร คำพรม
2.เด็กหญิง นันทิชา โทสา
3.เด็กหญิง กานต์ศินี แสนตำแย
1.นางสาว นิรัชฎา คำมา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com