#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนกร สาแก้ว
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ กองวงค์
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นามจันดา
1.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
2 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย วงศ์พัทธ์ สีน้อย
2.เด็กชาย นพวิชญ์ กิ่งจันมล
3.เด็กชาย ราชณิพงษ์ ศรีภิรมย์
1.นางสาว สิริลักษณ์ ปัญญาเอก
2.นางสาว ดาวนภา นางวงค์
3 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อุดมลักษณ์ ไชยโคตร
2.เด็กชาย อโณทัย เซี่ยวเซี้ยว
3.เด็กชาย ภานุวิทย์ ขุนพรม
1.นาง อรอนงค์ ธรรมบุตร
2.นางสาว กฤษฎาภรณ์ ทิพใส
4 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ จันแทน
2.เด็กหญิง ขวัญนภา ชัยเขต
3.เด็กหญิง พิชญาภา รัตนะ
1.นาง บังอร ไชยช่วย
2.นาง สมสนุก ศรีบ้านโพน
5 โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ทวี
2.เด็กชาย รัฐศาสตร์ กองชิน
3.เด็กหญิง ไอลดา พันมะลี
1.นางสาว โสภา วันทะวงค์
2.นางสาว จุรีรัตน์ นาชัยสินธุ์
6 โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย พัฒนพล วุฒิยา
2.เด็กชาย ภัทรเวช ห่อทรัพย์
3.เด็กหญิง พัชราภา ประเสริฐชาติ
1.นาง ยุพิน กาญจนกาศ
2.นางสาว อรวรรณ บัวทอง
7 โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ภัทรดนัย สายเสมา
2.เด็กชาย จิรพัชร โพธิ์ภักดี
3.เด็กชาย พชรพล พลกระโทก
1.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
2.นางสาว ชลิตา ชื่นจันทร์
8 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญเลี้ยง
2.เด็กชาย วราวุฒิ ศรีคูณฮาด
3.เด็กหญิง วรนุช มั่นยืน
1.นาง วาสนา สังข์สัมฤทธิ์
2.นางสาว อรพิน ทูลไชย
9 โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ เสาร์ชัย
2.เด็กชาย อดิเทพ จันทวิมล
3.เด็กชาย จักรพล คำแก้ว
1.นาง ภิญญดา ฐานวงศ์
2.นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ทินกฤต ศิริโภคานนท์
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ จันทา
3.เด็กชาย อชิระ อยู่หนองฉาง
1.นาง สมคิด บัวงาม
2.นาย อาทิตย์ สุนทรา
11 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชนัฎฎา รัตพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา เบ็ญมาส
3.เด็กชาย ทินกร ฤทธิ์ลือไกร
1.นาง นฤมิตร ถันทอง
2.นาย เกษม พันธ์แก่น
12 โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย ณัฐชนน ทุมทอง
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา ดังชัยภูมิ
3.เด็กหญิง พชรอร แสวงการ
1.นางสาว พรรณี สมใจหวัง
2.นาง กรกนก พลนงค์
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย สิทธิโชค สอพอง
2.เด็กชาย วรเมธ ใสนาม
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ สงโสด
1.นาง สมจิตร อันทรินทร์
2.นางสาว กนกวรรณ ศรบุญทอง
14 โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย จิรัสย์ โพธิ์ไสย
2.เด็กชาย กวินภพ จงลา
3.เด็กหญิง ทิพวรรณ บุตรยากลัด
1.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
15 โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อฎิศร พันมะลี
2.เด็กชาย ธนากร เกษก้าน
3.เด็กชาย อัมรินทร์ นิลพัฒน์
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว วิริยา โยธา
16 โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กชาย กรวิชญ์ นิละเม็ตร์
2.เด็กชาย คมสันต์ นางวงค์
3.เด็กชาย ณัฐภูมิ สาสิทธิ์
1.นางสาว รัศมี นางวงค์
2.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
17 โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ชัยมงคล พาลี
2.เด็กชาย จิรายุ ติงสะ
3.เด็กชาย ปองศักดิ์ คงสนิท
1.นาย บุญส่ง สายลาด
2.นาง สมบัติ หนองม่วง
18 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ วันนา
2.เด็กหญิง พิชญา พานทอง
3.เด็กหญิง ปัฐมาพร วันนา
1.นาง ประกายแก้ว สุขรี่
2.นางสาว รัตนาภรณ์ สุจันทา
19 โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย ปัณณธร ติงสะ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ วรเชษฐ
3.เด็กหญิง ศตพร ประทุมวงค์
1.นางสาว รุจจิราภรณ์ ติงสะ
2.นางสาว หัสญา เชิดชู
20 โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย ณัทกฤช มีราคา
2.เด็กชาย พิเชษฐ สุขเสริม
3.เด็กชาย ธนดล สะโสดา
1.นางสาว รุ่งฤดี แก้วมุกดา
2.นางสาว แสงดาว วันทา
21 โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง ทสิกา กัลยาเนียม
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ธรรมบุญ
3.เด็กชาย พีระ บุญศรัทธา
1.นาง พิชชา สุวรรณ์ไชยรบ
22 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย คณิศร สันทัด
2.เด็กชาย ชัชรินทร์ ทองมนต์
3.เด็กชาย ธีรภัทร พลชาติ
1.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
23 โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย พัทรศวัจน์ ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ศรวิทย์ มะตูม
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สีแดง
1.นาง นิรัชฎา คำมา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com